Bases del 30è CERTAMEN LITERARI DE CARTES DE DESAMOR i altres amors dissortats

30è CERTAMEN LITERARI DE CARTES DE DESAMOR i altres amors dissortats

8è CERTAMEN LITERARI JUVENIL DE CARTES DE DESAMOR i altres amors dissortats

L’Organització de Veïns de Pardinyes (Lleida), ORVEPARD, convoca el 30è Certamen Literari de Cartes de Desamor i el 8è Certamen Literari juvenil de Cartes de Desamor (adreçat a joves entre 12 i 18 anys), amb les següents bases:

 1. Les cartes participants en aquest Certamen hauran d’estar escrites en llengua catalana

o castellana, ser inèdites i no haver estat guardonades en cap altre certamen literari.

 1. Les persones guanyadores de les 10 edicions anteriors a aquesta i els organitzadors i jurat d’aquest certamen no podran participar en aquesta convocatòria.
 2. L’extensió màxima de les cartes serà de 2 fulls amb espai interlineat d’1,5 o 2, font de la lletra ARIAL i mida 12 i per una sola cara. El gènere literari ha de ser l’epistolari i el tema el desamor i altres amors dissortats. Sols es podran presentar 2 obres per participant.
 3. Les obres han de portar un títol y un pseudònim, però en cap cas no hi ha de constar el nom de l’autor/a. Caldrà presentar 6 còpies i acompanyar-les d’una plica tancada, a la part exterior de la qual hi figurarà, novament, el títol y pseudònim que constin en el treball i en el seu interior el títol de l’obra, fotocòpia del DNI (o document d’identitat) nom i cognoms, adreça i telèfon de contacte de l’autor/a, adreça electrònica i lloc, data i signatura de la persona autora que manifesta el caràcter original i inèdit de l’obra.
 4. Les obres es poden presentar:

✔ Per correu a ORVEPARD Comissió de Cultura c/ St. Pere Claver, 1 C.P. 25005 Lleida, indicant en el sobre ”28è Certamen Literari de Cartes de desamor”, o si és el cas “6è Certamen Literari juvenil de Cartes de desamor”.

✔ Personalment a ORVEPARD c/ St. Pere Claver, 1 CP 25005 de Lleida, de la mateixa manera que l’esmentada a dalt per la modalitat “Per correu”.

✔ Per correu electrònic a cartesdesamor@gmail.com on al missatge s’adjuntarà un document amb l’obra que durà com a nom el títol y el pseudònim i un altre document amb el nom de plica i el títol o pseudònim on s’hi han d’incloure les mateixes dades que han de figurar a la plica.

El termini de presentació dels originals es tancarà el 10 de setembre de 2023.

 1. El jurat està format per persones vinculades al món de la llengua, la literatura i la cultura i per representants de la Comissió de Cultura d’ORVEPARD.
 2. El veredicte del jurat serà inapel·lable i el premi en cadascuna de les dues llengües i categories pot ser declarat desert. Les persones guanyadores seran citades per telèfon i la seva identitat es farà pública el dia del lliurament dels premis. L’organització del Certamen no es compromet a retornar els originals als autors i autores participants i es reserva el dret de publicar els treballs que guanyin el Certamen.
 3. L’import del premi serà de 500€ per a cada una de les dues modalitats d’adults (català i castellà) i de 150€ en cada una de les dues modalitats en categoria juvenil (català i castellà) i correspon als drets d’autor/a de l’edició de les obres premiades.
 4. El lliurament de premis es farà durant un acte literari que se celebrarà durant els mesos de setembre / octubre al barri de Pardinyes de Lleida.

El guanyador/a, de qualsevol de les categories, es compromet a estar present en aquest acte d’entrega de premis excepte que hi hagi una causa justificada que impedeixi la seva assistència. En cas de no poder assistir nomenarà un representant i/o participarà en l’acte d’entrega de premis telemàticament.

 1. El fet de presentar-se al Certamen suposa l’acceptació d’aquestes bases

EN ESPAÑOL:

30º CERTAMEN LITERARIO DE CARTAS DE DESAMOR y otros amores desafortunados

8º CERTAMEN LITERARIO JUVENIL DE CARTAS DE DESAMOR y otros amores desafortunados

La Organización de Vecinos de Pardinyes (Lleida), ORVEPARD, convoca el 30º Certamen Literario de Cartas de Desamor y el 8º Certamen Literario juvenil de Cartas de Desamor (dirigido a jóvenes entre 12 y 18 años), con las siguientes bases:

 1. Las cartas participantes en este Certamen tendrán que estar escritas en lengua catalana o castellana, ser inéditas y no haber sido galardonadas en ningún otro certamen literario.
 2. Las personas ganadoras de las 10 ediciones anteriores a esta y los organizadores y jurado de este certamen no podrán participar en esta convocatoria.
 3. La extensión máxima de las cartas será de 2 hojas con espacio interlineado de 1,5 o 2, fuente de la letra ARIAL y medida 12 y por una sola cara. El género literario tiene que ser el epistolario y el tema el desamor y otros amores desafortunados. Sólo se podrán presentar 2 obras por participante.
 4. Las obras tienen que llevar un título y un pseudónimo, pero en ningún caso no tiene que constar el nombre del autor/a. Hay que presentar 6 copias y acompañarlas de una plica cerrada, a la parte exterior de la cual figurará, nuevamente, el título y pseudónimo que consten en el trabajo y en su interior el título de la obra, fotocopia del DNI (o documento de identidad) nombre y apellidos, dirección y teléfono de contacto del autor/a, dirección electrónica y lugar, fecha y firma de la persona autora que manifiesta el carácter original e inédito de la obra.
 5. Las obras se pueden presentar:

✓ Por correo a ORVEPARD Comisión de Cultura c/ St. Pere Claver, 1 C.P. 25005 Lleida, indicando en el sobre ” 30º Certamen Literario de Cartas de desamor”, o si es el caso “8º Certamen Literario juvenil de Cartas de desamor”.

✓ Personalmente a ORVEPARD c/ St. Pere Claver, 1 CP 25005 de Lleida, de la misma manera que la mencionada arriba para la modalidad “Por correo”.

✓ Por correo electrónico a cartesdesamor@gmail.com donde al mensaje se adjuntará un documento con la obra que llevará como nombre el título o el pseudónimo y otro documento con el nombre de plica y el título y pseudónimo donde se tienen que incluir los mismos datos que tienen que figurar en la plica.

El plazo de presentación de los originales se cerrará el 10 de septiembre de 2023.

 1. El jurado está formado por personas vinculadas al mundo de la lengua, la literatura y la cultura y por representantes de la Comisión de Cultura de ORVEPARD.
 2. El veredicto del jurado será inapelable y el premio en cada una de las dos lenguas y categorías puede ser declarado desierto. Las personas ganadoras serán citadas por teléfono y su identidad se hará pública el día de la entrega de los premios. La organización del Certamen no se compromete a devolver los originales a los autores y autoras participantes y se reserva el derecho de publicar los trabajos que ganen el Certamen.
 3. El importe del premio será de 500€ para cada una de las dos modalidades de adultos (catalán y castellano) y de 150€ en cada una de las dos modalidades en categoría juvenil (catalán y castellano) y corresponde a los derechos de autor/a de la edición de las obras premiadas.
 4. La entrega de premios se hará durante un acto literario que se celebrará durante el mes de septiembre u octubre en el barrio de Pardinyes de Lleida.

El ganador/a, de cualquier de las categorías, se compromete a estar presente en este acto de entrega de premios salvo causa justificada que impida su asistencia. En caso de no poder asistir nombrará un representante y/o participará en el acto de entrega de premios telemáticamente.

 1. El hecho de presentarse al Certamen supone la aceptación de estas bases.

Descobriu-ne més des de Orvepard

Subscribe to get the latest posts sent to your email.