ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE TALLERS RUIZ’S I ORVEPARD

   

ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE TALLERS RUIZ’S I ORVEPARD

Lleida, 24 de juliol de 2017

 

Per una banda, el Sr. Rafael Fernández Gallardo, en qualitat de president de l’Organització de Veïns de Pardinyes (ORVEPARD), amb NIF G-25019852 i domicili social al carrer Sant Pere Claver, 1-5 de Lleida.

I de l’altra banda, el Sr. Jose M. Ruiz, en representació de Tallers Rui’z, amb domicili a al C/ Girona, 8 de Lleida.

 

MANIFESTEN

Què Tallers Ruiz’s i ORVEPARD estan interessats en col·laborar conjuntament amb una sèrie de contraprestacions descrites a continuació i intercanvi de mitjans de publicitat i comunicació.

L’Objectiu és crear sinèrgies per tal que Tallers Ruiz’s entri a formar part de l’entramat associatiu del barri i poder treballar conjuntament pel bé de la població del barri.

1.- Avantatges pels socis d’ORVEPARD

  • Reparació de punxades, 8 € + iva
  • Canvi d’oli + filtre, 40 €
  • Revisió bàsica de l’estat del vehicle ( nivells d’oli, de refrigeració i de neteja, pressió d’aire a les rodes, estat del amortidors i revisió de la il·luminació del vehicle) gratuïta.
  • Ma d’obra en reparació mecànica i elèctrica un 20% de descompte.
  • Preus especials en pneumàtics.

Aquests descomptes s’aplicaran i tindran efecte sempre i quan, es presenti el carnet de soci identificatiu i el DNI a l’hora de realitzar la inscripció.

2. – Difusió i publicitat

– ORVEPARD farà difusió del taller i de les diferents promocions a través de la seva pàgina web i Facebook.

– El logo de Tallers Ruiz’s estarà present de forma continuada en la pàgina web d’Orvepard.

– ORVEPARD col·laborarà en aquelles accions que pretengui portar a terme Tallers Ruiz’s i es trobin dintre de les possibilitats d’ORVEPARD.

-Tallers Ruiz’s haurà de fer-se soci col·laborador d’ORVEPARD.

3.- Durada de l’acord

El present acord entrarà en vigor el mateix dia de la seva signatura i serà vigent durant un any, prorrogable per períodes iguals en cas de que cap part mostri la seva intenció de rescindir l’acord de col·laboració.

Els diferents avantatges i descomptes que proporcioni Tallers Ruiz’s  també seran revisables, i en cas de canvi s’hauran de comunicar per tal que ORVEPRAD doni la seva conformitat.

Com a prova de conformitat ambdues parts signen el present conveni, per duplicat i com a únic efecte, en el lloc i data indicats.

 

El Sr. Jose Maria Ruiz                El Sr. Rafael Fernández Gallardo

Tallers Ruiz’s                                       President d’Orvepard